پورتال مشتریان

شرح تغییرات

نسخه 1.95.98.10 برنامه به تاریخ 1398/10/17
نسخه 1.95.98.08 برنامه به تاریخ 1398/08/20
نسخه 1.95.98.08 برنامه به تاریخ 1398/08/01
نسخه 1.95.98.06 برنامه به تاریخ 1398/06/10
نسخه 1.95.98.05 برنامه به تاریخ 1398/05/01
نسخه 1.9.98.02 برنامه به تاریخ 1398/02/20
نسخه 1.9.98.02 برنامه به تاریخ 1398/02/01
نسخه 1.9.98.01 برنامه به تاریخ 1398/01/20
نسخه 1.9.98.01 برنامه به تاریخ 1398/01/10
نسخه 1,9,98,01 برنامه به تاریخ 1398/01/01
نسخه 1,9,97,11 برنامه به تاریخ 1397/11/02
نسخه 1,9,97,07 برنامه به تاریخ 1397/07/10
نسخه 1,9,97,06 برنامه به تاریخ 1397/06/20
نسخه 1,9,97,06 برنامه به تاریخ 1397/06/11
نسخه 1,9,97,06 برنامه به تاریخ 1397/06/01
نسخه 1,9,97,05 برنامه به تاریخ 1397/05/12
نسخه 1,9,97,05 برنامه به تاریخ 1397/05/01
نسخه 1,9,97,04 برنامه به تاریخ 1397/04/01
نسخه 1,9,97,03 برنامه به تاریخ 1397/03/20
نسخه 1,9,97,03 برنامه به تاریخ 1397/03/03
نسخه 1.9.97.02,1 برنامه به تاریخ 1397/02/10
نسخه 1.9.97.02 برنامه به تاریخ 1397/02/02
نسخه 1,9,97,02 برنامه به تاریخ 1397/01/31
نسخه 1,9,97,1 برنامه به تاریخ 1397/01/01
نسخه 1,9,96,123 برنامه به تاریخ 1396/12/25
نسخه 1,9,96,0802 برنامه به تاریخ 1396/08/10
نسخه 1,9,96,0800 برنامه به تاریخ 1396/08/01
نسخه 1,9,96,0701 برنامه به تاریخ 1396/07/01
نسخه 1,9,96,0402 برنامه به تاریخ 1396/04/12
نسخه 1,9,96,0401 برنامه به تاریخ 1396/04/03
نسخه 1.9.96.0401 برنامه به تاریخ 1396/04/01